Viisi näkökulmaa kattavan portfolioanalyysin tueksi

Viisi näkökulmaa kattavan portfolioanalyysin tueksi
Yksi menestyksekkään tuoteryhmäjohtamisen kulmakivistä on onnistunut portfolioanalyysi. Se auttaa ymmärtämään, mikä oma asema markkinassa on sekä mihin panostaa omien tuotteiden ja kategorian kehittämiseksi. Laadukkaan ja riittävän kattavan markkinadatan pohjalta tehty, eri näkökulmat huomioiva portfolioanalyysi tukee myynnin kasvattamisessa, kannattavuuden parantamisessa sekä omien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Seuraavien viiden kohdan avulla tarkastat, kattaako portfolioanalyysisi riittävästi eri näkökulmia, vai tuettaisiinko monipuolisemmilla tarkasteluilla paremmin kokonaiskuvan ymmärrystä sekä johtopäätösten tekoa?

1. Tuoteryhmän rakenne luo kuvan markkinatilanteesta

Siirtyminen tuotehierarkian ylemmältä tasolta alaspäin auttaa hahmottamaan kokonaismarkkinatilannetta. Alatuoteryhmiä ja segmenttejä tarkastelemalla nähdään, mistä kategorian kokonaiskasvu syntyy, tai missä markkina on hiipumaan päin. Olemmeko riittävästi mukana siellä, missä markkinan kasvu on suurinta? Koska tähtituotteet seuraavat usein markkinatrendejä, on laajempien ilmiöiden ja trendien peilaaminen omiin tuotekategorioihin olennaista uuden potentiaalin löytämiseksi. Myös kotitalouksien tietoja tarkastelemalla voidaan nähdä pintaa syvemmälle: ostofrekvenssi ja talouslukumäärä ovat hyviä mittareita päätettäessä, tavoitellaanko ensisijaisesti uusia ostajia vai pyritäänkö myymään lisää nykyisille asiakkaille.

2. Tavarantoimittajatarkastelut kirkastavat portfolioiden välisiä eroja

Myyntieurojen ja markkinaosuuksien ohella myytyjen tuotteiden lukumäärä havainnollistaa portfolioiden välisiä eroja ja dynamiikkaa. On tärkeää tarkastella tuotelukumääriä eri segmenteissä, toimittajien välisiä lukuja vertaillen. Onko tarjontamme linjassa muiden toimijoiden kanssa, vai mahdollistaisiko isompi portfolio kasvun suurimpien toimijoiden tasolle? Optimaalinen portfolio vähentää myös tuotteiden kannibalisaation riskiä. Oma strategia tukee päätöstä siitä, hakeako kasvua markkinan edelläkävijyydestä, muiden rinnalla kulkemisesta tai löytyisikö esim. niche-markkinasta omalle yritykselle paras asema.

3. Brändi- ja tuotetason tarkastelut täsmentävät analyysia

Omien tuotteidesi lähes reaaliaikaiset brändi- ja tuotetason tiedot auttavat johtamaan tuoteryhmää ja -kehitystä oman ja koko kategorian lisämyynnin ja -arvon saavuttamiseksi. Entä onko menestyksen takana laaja, vai enneminkin uskollinen ostajakunta? Ymmärrys myynnin taustalla tapahtuneista muutoksista voi selkeyttää suunnitelmia ja tavoitteita. Tukea johtopäätöksiin tuovat myös muiden toimijoiden brändi- ja tuotetason myyntitiedot.

4. Markkinan monipuolinen tarkastelu paljastaa kasvun paikat

Itse määriteltyjen tuotesarjojen, kiinnostavien tuoteattribuuttien tai räätälöidyn tuotepuun avulla lähtökohdat markkinan seurantaan ja kasvupotentiaalin löytämiseen ovat omissa käsissäsi. Olenko mukana ajankohtaisissa ilmiöissä, vai olisiko markkinassa aukko nykyisten ja tulevaisuuden kuluttajien tarpeisiin vastaavalle tuotteelle? Markkinatiedon ja kuluttajatarpeiden peilaaminen omiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin auttaa oivaltamaan, mihin suuntaan portfoliota kehittää.

Markkinatiedon ja kuluttajatarpeiden peilaaminen omiin vahvuuksiin auttaa oivaltamaan, mihin suuntaan portfoliota kehittää.

5. Ketjutaso kertoo myynnin jakautumisesta ja painottumisesta

Eri ketjuissa painottuvat erilaiset valikoimat ja asiakkaat. Keskusliikkeen eri ketjuja tarkastelemalla saadaan selville, minkä osuuden myynnistä kukin ketju tuo. Kuinka myynnit eri ketjuissa kehittyvät? Olemmeko joissain ketjuissa yli- tai aliedustettuna, kun verrataan kokonaisuuteen? Portfolio voi vaikuttaa tuotteiden valikoimaluokituksiin ja menestykseen eri ketjuissa. Ketjuanalyyseilla saadaan tietoa esim. eri pakkauskokojen asemasta, tai portfolion mahdollisista muutostarpeista. Omien kaupallisten johtopäätösten lisäksi ketjutarkastelut voivat tukea yhteistä tekemistä, jossa oleellista on huomioida niin oma kuin keskusliikkeen strategia.  

A² Category Analytics on tuoteryhmäjohtamisen työkalu, jonka luotettavan ja tuoreen datan sekä visuaalisen käyttöliittymän avulla pääset tarkastelemaan myyntiä monipuolisesti. Erityisesti palvelun A² Category Review -moduuli tukee portfolioanalyysia ja tuoteryhmädynamiikan ymmärtämistä. Helppokäyttöiset raportit on suunniteltu eri tiimien ja tehtävänkuvien tarpeita silmällä pitäen – vaadittiin tiedolla johtamisen tueksi sitten pikaisempia, isomman kuvan markkinakatsauksia tai syvempiä, yksityiskohtaisia analyyseja.

Markkinan monipuolisimmat tuoteryhmäjohtamisen työkalut auttavat tavoitteidesi saavuttamisessa sekä tuoteryhmäsi kehittämisessä. Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta, niin kerromme lisää!

Viisi näkökulmaa kattavan portfolioanalyysin tueksi

Viisi näkökulmaa kattavan portfolioanalyysin tueksi
No items found.
Request a demo

Ready to learn more about our solutions for FMCG brands?

Leave your details below and we will reach out to you soon!
Your privacy is important to us.
Thank you for submitting the form, we will be in touch shortly!

Please note that our solutions are intended for business use only, therefore we only respond to demo requests that are from an identifiable company email address. In case you have used your private email address when filling in the request form, please fill in the form again using your company email address.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This is some text inside of a div block.