Notice of Annual General Meeting of Anayse² OYJ 2024

Notice of Annual General Meeting of Anayse² OYJ 2024
Analyse2 Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Yhtiön toimitiloissa Hatsinanpuisto 8, 02600 Espoo, 22.5.2024 kello 10.00 alkaen.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
 • 2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 • 3. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 • 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • 5. Esityslistan hyväksyminen
 • 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
  tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 • 7. Tilinpäätöksen, mukaan lukien konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen
 • 8. Taseen osoittaman 176.660 euron tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 • 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 • 11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 • 12. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
 • 13. Tilintarkastajan valitseminen
 • 14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
 • 15. Kokouksen päättäminen

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, Yhtiön tilikauden 1.1.2023- 31.12.2023 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Yhtiön toimitiloissa osoitteessa Hatsinanpuisto 8, 02600 Espoo. Hallituksen päätösehdotukset toimitetaan tämän kutsun ohessa kaikille osakkeenomistajille liitteenä 1. Muista asiakirjoista (tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus) lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja voi kokoukseen henkilökohtaisen osallistumisen sijaan valtuuttaa Yhtiön toimitusjohtaja Janne Anttilan tai hänen määräämänsä asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Valmis valtakirjapohja on tämän kutsun liitteenä 2.


Valtakirja pyydetään toimittamaan etukäteen maanantaihin 20.5.2023 klo 14.00 mennessä, pdf- muodossa tai kuvana sähköpostitse osoitteeseen janne.anttila@analyse2.com.


Osakkeenomistaja voi myös valtuuttaa muun asiamiehen edustamaan häntä yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osallistumisoikeus

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.5.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.5.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.5.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitaja altaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon ja huolehtia äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään maanantaina 20.5.2024 klo 10.00 mennessä Yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen janne.anttila@analyse2.com. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaan mahdollisista valtuutuksista.

Espoo, 30 April 2024

Analyse2 Plc

Hallitus

LIITTEET

 1. Hallituksen päätösehdotukset
 2. Valtakirjapohja

Notice of Annual General Meeting of Anayse² OYJ 2024

Notice of Annual General Meeting of Anayse² OYJ 2024
No items found.
Request a demo

Ready to learn more about our solutions for FMCG brands?

Leave your details below and we will reach out to you soon!
Your privacy is important to us.
Thank you for submitting the form, we will be in touch shortly!

Please note that our solutions are intended for business use only, therefore we only respond to demo requests that are from an identifiable company email address. In case you have used your private email address when filling in the request form, please fill in the form again using your company email address.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This is some text inside of a div block.